De Strypes Ontwikkelfilosofie (deel 2): het zes-stappenplan

Deel 1 van ons blog over de Strypes Ontwikkelfilosofie concentreerde zich op de vraagstukken binnen industriële automatiseringsprojecten en op de verschillende aspecten van de Ontwikkelfilosofie.

In het tweede deel van deze serie bekijken wat de Ontwikkelfilosofie voor een project of organisatie kan betekenen. Het volledig toepassen van de Ontwikkelfilosofie, vanuit een klassieke projectorganisatie, kan gepaard gaan met een serie veranderingen voor de betrokken personen, de organisatie, de processen en de tools. Met behulp van onze Maturity Matrix kunnen we inzicht geven in de huidige situatie binnen de organisatie of project en vaststellen hoe men naar het gewenste volwassenheidsniveau kan groeien.

of1.png  

De Maturity Matrix bestaat uit 5 niveaus voor ieder aspect van de Ontwikkelfilosofie die de volwassenheid van een organisatie of project aanduiden op een viertal kwadranten (mens, organisatie, techniek en proces). Bij ieder niveau zijn de doelstelling en de te behalen resultaten beschreven. Door middel van dit model is Strypes in staat om op een effectieve en bovenal objectieve wijze te kunnen vaststellen op welk niveau de organisatie zich bevindt.

of2.png

Met behulp van een zestal voorgedefinieerde fasen wordt een traject vanaf het inventariseren van de wensen tot en met de implementatie en metingen van de resultaten vormgegeven:

of3.png

Hieronder worden de stappen in detail toegelicht, en wordt (in de schuingedrukte tekst) inzage gegeven in hoe we deze in een project in de praktijk hebben toegepast:

 • 1. Initiatie-fase – de fase waarin we samen met de klant op zoek gaan naar de doelstellingen en de gewenste niveaus binnen zijn project of organisatie, waarbij ieder niveau een hogere mate van efficiëntie, beheersbaarheid en klanttevredenheid geeft.

  In de praktijk hebben we dit bij een project toegepast waar de doelstelling een beheersbaardere ontwikkeling van software en een reductie van doorlooptijd was. In overleg met de projectorganisatie werd het gewenste niveau vastgesteld op niveau 3.

  of4.png

 • 2. Classify-fase – de fase om de huidige situatie te bepalen door middel van bijvoorbeeld interviews, audits, metingen, enz. Na deze fase wordt de zogenoemde Maturity Index bepaald.

  Door middel van audits en interviews is de huidige situatie van het project bepaald. De kwadranten bevonden zich in dat stadium met name op niveau 1 en 2.

 of5.png

 • 3. Investigate-fase – Op basis van de Maturity Index en de gewenste groei kan bepaald worden op welke aspecten (mens, tools en technieken, proces en organisatie) verbetering mogelijk is. Een analyse in ieder level op deze aspecten geeft een beeld over de sterke punten van een organisatie en de eventuele risicogebieden bij de implementatie.

  Vanwege de verbeteringen op ieder aspect is besloten om gezamenlijk met het team opnieuw het proces vast te stellen, tooling te ontwikkelen die daarbij aansluit en bovenal de teamleden weer naar een gezamenlijk doel te laten werken.
 • 4. Plan-fase – het opstellen van het Verbeteringen Implementatie Plan.

  Tijdens deze fase heeft Strypes samen met het team een nieuw proces gedefinieerd, tooling ingericht, was bij eenieder zijn/haar rol duidelijk en was duidelijker wat de bijdrage aan het team is.
 • 5. Commit-fase – de belangrijkste fase waarin het Verbeteringen Implementatie Plan besproken wordt met alle stakeholders. De input van de stakeholders wordt ook meegenomen in het implementatietraject om zodoende commitment te creëren bij de stakeholders.

  Als afsluiting van de Plan-fase heeft het team opgeschreven welk proces zij wilden gaan volgen en welke randvoorwaarden en uitgangspunten het team zelf zou gaan hanteren als leidraad voor het project.
 • 6. Improve-fase – de fase waarin het Verbeteringen Implementatie Plan uitgevoerd wordt waarbij periodiek wordt gemeten aan de hand van de Maturity Matrix of de gewenste situatie is bereikt.

  Gedurende de maanden daarna is het team intensief door twee consultants van Strypes begeleid op het gebied van proces en tooling om zodoende het met elkaar vastgestelde gewenste niveau van de projectorganisatie te bereiken.

  of6.png

Uiteindelijk heeft deze implementatie het project een aantal zaken opgeleverd:

 • Voorspelbare software leveringen iedere 2 weken;
 • Inrichten van backlog planning, issuemanagement en configuratiemanagement in Jira;
 • Van vaste rollen naar multidisciplinair team;
 • Leercurve nieuwe medewerkers met de helft afgenomen.

Door onze toepassing van de Ontwikkelfilosofie in de praktijk heeft Strypes een serie tools ontwikkeld die invulling geven aan de vijf aspecten (aantoonbaar agile, model driven engineering, virtueel valideren, raakvlakkenmanagement en kennisdeling). In het derde en laatste deel van deze serie nemen we een aantal van deze technieken onder de loep.

Terug naar blogoverzicht