Beheerst, aantoonbaar en traceerbaar

Een ontwikkelproces kent een aantal dominante succesfactoren. Door middel van het AA proceskader worden deze succesfactoren geborgd.

 

  • Borgen traceerbaarheid: Om te borgen dat het ontwerp- en uitvoeringsproces traceerbaar en beheerst verloopt wordt, binnen het AA proceskader, met het proces Issue & Changemanagement gewerkt. Het issue- en changemanagementproces vormt de core van het proceskader. In dit proces wordt alle informatie met betrekking tot het uitvoeren van de projectactiviteiten zoals initiële eisen, wensen, doelstellingen en ontwerpbesluiten bepaald. Daarnaast worden er projectactiviteiten gevormd uit de terugkoppeling uit de PDCA-cyclus zoals ontwerpfouten, nieuwe inzichten en testresultaten. Vervolgens worden deze items geanalyseerd en omgezet in werktaken.

Hieruit ontstaat een lijst van alle uit te voeren activiteiten en is inzichtelijk wat de bron, de reden, de status en impact van iedere werktaak is op het te realiseren (deel)systeem. Doordat alle werktaken door dit proces lopen en de status te allen tijde inzichtelijk is wordt een 100% traceerbaarheid en herleidbaarheid geborgd.

  • Backlog Planning: De backlog planning is een korte termijnplanning waarbij het team uit de takenlijst de uit te voeren werktaken selecteert voor de komende 2-4 weken. Door het selecteren van deze taken uit de enige bron waaruit werktaken kunnen ontstaan blijft het team focus houden op die items zonder zijwegen te bewandelen.
  • Release management: Binnen het proces release management worden de ontwerpen, testdocumenten en code gemaakt en wordt de code getest. Een belangrijke voorwaarde voor succesvolle oplevering is dat deze documentatie en code continu 100% actueel, betrouwbaar en compleet zijn en altijd met de juiste versie wordt gewerkt. Door het release management te koppelen aan het issuemanagement wordt dit bereikt.

Tijdens het ontwerp- en realisatieproces worden vele wijzigingen doorgevoerd op de documenten en code. Deze wijzigingen kunnen elk weer impact hebben op andere onderdelen. Ook kan het zijn dat wijzigingen een negatieve impact hebben waardoor teruggegrepen moet worden op een oude betrouwbare versie. Om dit gecontroleerd te kunnen doen wordt de takenlijst bevroren op het moment dat deze ingepland zijn en wordt een baseline gemaakt. Na het verwerken van de takenlijst is op deze wijze bekend waarom en welke documenten en code gewijzigd zijn.

  • Review & Retrospective: Aan het einde van een baseline wordt, samen met het team, bekeken wat er goed ging en wat er beter kan. Dit kan zowel op het vlak van samenwerking, proces, gebruikte tooling als kwaliteit. Samen met het team worden de benodigde acties bepaald en vastgelegd in het Issuemanagement. Op deze wijze ontstaat er een PDCA-cyclus op baseline niveau en wordt zorggedragen dat verbeteringen ook daadwerkelijk ingepland en uitgevoerd worden. Daarnaast worden de resultaten van de baseline besproken met de klant. Voldoet het aan de verwachtingen, zijn er nieuwe inzichten, etc. Samen met de klant worden de benodigde acties bepaald en vastgelegd in het Issuemanagement.
  • Verificatie & Validatie: Op ieder product wordt een onafhankelijke verificatie uitgevoerd en volgt een validatie met de klant. Binnen ons proceskader passen we standaard FAGAN inspecties toe. FAGAN inspecties dragen bij aan wederzijdse begripsvorming over de gedane bevindingen en de mogelijke oplossingen.

Door het toepassen van het proceskader wordt een beheerst, transparant proces uitgevoerd en zijn de documenten en code gedurende het hele proces actueel, betrouwbaar en compleet. Door te sturen op Issue en Changemanagement en het bijhouden van de gehele historie van ontwikkeling en ontwerp ontstaat een kwalitatief product.

Dit bericht is gepost in . Bookmark de link.